sheep
Aktuality

 

 

Přejeme všem krásné prázdniny!!!

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Organizace školního roku 2016/2017.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy -  Brno – venkov stanoveny od  13. 3. do 19. 3. 2017.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

....

 

 

Pravidla ZŠ Unkovice  (zjednodušený výpis ze školního řádu)

 

 • Vyučování začíná v 8:00 hodin, školní budova se otevírá v 7:00 hodin, nejpozději v 7:45 hodin je žák připraven na svém místě.

   

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, vhodně a čistě upraven, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád.

   

 • Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje prostory v čistotě a pořádku.

   

 • Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků, všechny zdraví škodlivé činnosti jsou zakázány.

   

 • Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit bezpečnost jiných osob.

   

 • Každý úraz, poranění nebo nehodu žáci hlásí ihned vyučujícímu.

   

 • Při výuce TV se žáci řídí pokyny učitele TV.

   

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit (telefonicky) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů. Po návratu žáka písemně na omluvném listu v žákovské knížce.

   

 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

   

 • Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí učitele.

   

 • Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době vyučování bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu (např. odchod k lékaři).

   

 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce žáka telefonicky na tel. čísle
  547 238 844, a to do 8:00 hodin.