sheep
Aktuality

 

 

 

                                                                         ................................................................................................................................................................................................................

 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Kroužky v naší mateřské škole

 

Veselé pískání

 

Od září probíhá v naší mateřské škole dvakrát do měsíce odpolední kroužek Veselé pískání.  Na začátku každé hodiny si nejprve procvičíme techniku správného nádechu a výdechu prostřednictvím vhodně motivovaných dechových cvičení. Než přistoupíme k osvojení si dalšího tónu, tak si zopakujeme, co jsme se minule naučili. Zatím se nejvíce soustřeďujeme na správnou techniku při samotném hraní, tzn. uchopení flétničky, pečlivé zakrývání otvorů flétny prsty a vnímání rytmu. To si děti upevňují díky rytmizaci známých dětských říkadel. Děti si pak postupně osvojují jednotlivé tóny. Nyní máme zvládnuté celkem tři, což již umožňuje hraní zhudebněných říkadel nebo jednoduchých písniček. V závěru každé hodiny proběhne krátké zhodnocení právě ukončené lekce. Děti mají také možnost předvést ostatním, co rády hrají. Potlesk ostatních je pro ně zcela určitě nejlepší motivací pro další učení.

 

Předškoláček

 

Koncem ledna  zahájíme kroužek pro předškolní děti „Předškoláček“. Obsah tohoto kroužku je uspořádán celkem do deseti lekcí, které budou pravidelně jedenkrát týdně po skončení provozní doby mateřské školy. V rámci jedné, zhruba hodinové lekce, budou děti plnit úkoly, které jsou zaměřeny na vše, co by mělo zvládnout dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání. Činnosti jsou v lekcích uspořádány tak, aby rodiče, které se svým dítětem na kroužek dochází, měli představu, co by jejich dítě mělo zvládat. Aktivity s dětmi jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, matematických představ, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj pozornosti a vnímání, paměti a také na rozvoj slovní zásoby a schopnosti vytvářet souvislý řečový projev na dané téma.

 

 

 

Co je školní zralost?


Školní zralost je schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, které na ně klade škola, resp. školní vyučování.
Za nezralé můžeme označit děti s dílčím oslabením ve vývoji některých psychických funkcí a schopností.


Jak se jeví dítě, které je pro školu zralé?


  • Tělesná vyspělost:


Tělesně vyspělé dítě je odolnější, lépe se přizpůsobí zvyšujícím se nárokům, lépe se adaptuje.


  • Motorická obratnost:


Do této oblasti patří celková tělesná obratnost - hrubá motorika (běh, skok, chůze po schodech, zdolávání překážek, koordinace končetin, rovnováha, hra s míčem,…), dále pak obratnost rukou - jemná motorika (práce s plastelínou, navlékání korálků, stříhání, lepení, hra s kostkami a stavebnicemi, používání různých nástrojů, zapínání zipu a knoflíků, případně zavázání tkaniček) a grafomotorika, tedy práce s tužkou. Dítě by mělo ovládat čáru a její směr (součinnost ruky a oka) a správný úchop tužky.


  • Řeč:


Předpokladem zahájení školní docházky je srozumitelná výslovnost. Nesprávná výslovnost nebo výraznější artikulační neobratnost může ovlivnit nácvik v oblasti čtení i psaní.


Dále je třeba dostatečně rozvinutá slovní zásoba, dítě by mělo být schopno mluvit v rozvinutých větách a souvětích bez výraznějších obtíží ve skladbě věty či tvarech slov, většinou již správně gramaticky.


  • Pozornost a pracovní návyky:


Dítě by mělo být schopné vydržet pracovat 10 - 15 minut, zůstat u úkolu a dokončit ho i v případě, že ho příliš nebaví. Mělo by zvládnout naslouchat vyprávění druhého, vydržet na místě, sledovat instrukce k činnosti a vyslechnout je až do konce.


  • Rozumové předpoklady:


Do této oblasti patří zejména vědomosti, znalosti, intelektové schopnosti. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci běžné potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnů, základní pojmy týkající se času. V předmatematických představách již posoudí množství, velikost, případně pořadí, odpočítá předměty, orientuje se přibližně v oboru do 6. Chápe již, jak se tvoří protiklady (malý-velký), nerovnosti(vyšší než - kratší než), stupňování (nízký- nižší – nejnižší), shodnost (stejný, tak velký jako).


  • Zraková percepce - zrakem odliší nestejné obrázky (dle velikosti, tvaru, případně natočení v prostoru), vyhledá dvojici stejných obrázků, najde rozdíly, zvládne hrát pexeso.
  • Sluchová percepce - dokáže roztleskat slovo na slabiky (vnímá rytmus slova), pojmenuje první hlásku ve slově, případně pozná poslední písmenko u jednodušších slov. Posoudí, jestli jsou dvě slova stejná nebo jiná, vyhledá a vytvoří rým. Dítě je schopno si zapamatovat řadu slov, krátkou básničku, říkanku.
  • Hmatové vnímání - hmatem rozpozná předměty podle jejich tvaru, vlastností, je schopno je podle hmatu třídit.
  • Emoční zralost, sociální zralost:


Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, začlenit se do kolektivu vrstevníků, navazovat komunikaci.


Sociálně zralé dítě navazuje kontakty s vrstevníky, umí si s nimi přiměřeně hrát, je však schopno si hrát i samostatně. Rozdělí se, zvládá základní pravidla slušného chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, počkat až na něj přijde řada, respektovat pravidla hry, chovat se přiměřeně situaci (v obchodě, u lékaře, mezi dětmi na hřišti, u jídla, na návštěvě).