sheep
Dokumenty

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov tel. 547238840 IČO:71162488 Unkovice 28, 664 63 Žabčice

.......................................................................................................................................................

Směrnice č. 21

Změna s platností od 10.4.2017

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Unkovice, podle kterých postupuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Unkovice při přijímání dětí:

I.

Ředitelka ZŠ a MŠ Unkovice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 33, 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                                                                        II.

Přijímání dětí bude probíhat v tomto pořadí:

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka ZŠ a MŠ Unkovice z uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

KATEGORIE

KRITÉRIUM

POČET BODŮ

VĚK DÍTĚTE

do 31.8.2017 5 let

10

 

do 31.8.2017 4 roky

8

 

do 31.8.2017 3 roky

 

2

 

do 31.8.2017  2 roky

1

BYDLIŠTĚ

trvalé bydliště v obci

12

 

bez trvalého bydliště v obci

0

 

 

 

TYP DOCHÁZKY

pravidelná celodenní

10

 

pravidelná polodenní

2

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou   režim v MŠ a jsou samostatné:

Ø  děti se samostatně oblékají a svlékají,

Ø  děti používají samostatně lžíci, hrníček,

Ø  děti jsou čistotné – nemají plenky

K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8.2017 nedovrší dvou let.

                                                                    III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší. Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány v předem určeném termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 V Unkovicích 10. 4. 2017                        

Mgr. Marie Kůgelová, ředitelka ZŠ a MŠ Unkovice  ………………………………………     

 

 

 

 

 

 

 Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov

se sídlem  Unkovice 28.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

část:  2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracovala :

Bc.Marie Kůgelová, ředitelka školy

Č.j.:    Spisový znak    Skartační znak

           08/01/2013                A1.                      A.5.

Pedagogická rada projednala dne:

8.1.2013

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

8.1.2013

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

8.1.2013

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

 

 

 

 A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů

 

 

  1. Žáci mají právo

 

   1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

 

   1. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

 

   1. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

 

   1. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 

 

 

 

 

  1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na

 

   1. svobodnou volnu školy pro své dítě

 

   1. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

 

   1. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

 

   1. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona

 

   1.  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

 

   1. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

 

   1. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,

 

   1. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

 

 

 

 

 

  1. Žáci jsou povinni

 

 

 

 

 

   1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

 

   1. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

 

   1. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

 

 

 

 

  1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.     

 

  1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     

 

  1. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.    

 

  1. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     

 

  1. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     

 

  1. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

  1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.

 

  1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.

 

  1. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

 

  1. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

 

  1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy.

 

  1.  Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 

  1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

  1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

 

   1. napomenutí třídního učitele,

 

   1. důtku třídního učitele,

 

   1. důtku ředitele školy.

 

  1. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy     

 

A. Režim činnosti ve škole

 

 

  1. Vyučování začíná v 7:50 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 12:35 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

  1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:00 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

 

  1. Přestávky po 1. a 2. hodině jsou dvacetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se k relaxaci využívají hrací koutky ve třídě a také pobyt na školním dvoře. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatně a ihned odcházejí do učebny. V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího.     

 

  1. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

  1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

  1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 20.

 

  1. Výuka probíhá společně pro 3 ročníky, a to 1.,2. a 3. ročník. Při sestavování rozvrhu je přihlíženo ke stanovenému počtu hodin pro dané ročníky. Rozvrh společných hodin pro všechny třídy je vyhotoven v závislosti na didaktické a metodické náročnosti předmětů v jednotlivých ročnících.

 

  1. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

  1. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech ve školském zařízení, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

  1. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu.      

 

  1. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:50 do 12:35 hodin.

 

  1. Úřední hodiny ředitelky školy jsou možné na základě předem sjednané schůzky. Ta je možná sjednat osobně (budova MŠ Unkovice, mobilním telefonem 734158889, nebo e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Schůzky s učitelkami ZŠ jsou možné o přestávkách, nebo před a po vyučování, rovněž na základě předem sjednané schůzky (viz výše).   

 

  1. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

 

B. Režim při akcích mimo školu

 

 

  1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

  1. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

  1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

 

  1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

  1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.     

 

  1. Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

  1. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

 

  1. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

 

 

 

C. Docházka do školy

 

 

 

 

  1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

 

 

 

 

 

  1. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

 

 

 

D. Zákonní zástupci žáků

 

 

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 

 

 1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

 3. informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;

 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

   

   

  E. Odlišnosti provozu v mateřské škole.

   

  Péče o zdraví a bezpečnost dětí

   

 

 

  1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

  1. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 

   1. 20 dětí z běžných tříd, nebo

 

   1. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

 

 

 

 

  1. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 

   1. v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

 

   1. v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

  1. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

  1. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

        

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

 

 

 

  1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  

 

  1. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.      

 

  1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 

  1. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

 

  1. Při výuce TV v tělocvičně v kulturním domě se žáci řídí pokyny učitele TV a nařízením ředitele školy. Na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

 

  1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy mají dohled pedagogové. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

 

 1. Šatna s odloženými svršky žáků je uzamčena, klíče od šatny má pedagog. Uzamčení šatny průběžně kontroluje školnice.      

 2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 

  1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

  1. Po poslední vyučovací hodině předává pedagog žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šatny. Společně odchází na oběd. Pokud vychovatelka školní družiny v daný den není na pracovišti, žáky na oběd do jídelny v MŠ odvádí učitelka po své odučené páté vyučovací hodině. Dozor v šatně nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog.    

 

  1. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

 

  1. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

 

  1. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 

 

 

 

 

Distribuce OPL ve škole

 

 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.

 

 1. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

 2. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

 3. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

   

   

 

Nález OPL ve škole

 

 

 

A.V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

 

 

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

 

O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

 

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.

 

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

 

 

 

B.        V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

 

 

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

 

(3) O nálezu sepíší stručný záznam a vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitelka školy nebo její zástupce.

 

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

 

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

 

 

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 

 

 

(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

 

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

 

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

 

 

 Krádeže, vandalizmus

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.

 

 

 

Jak postupovat preventivně proti krádežím

 

 

 

Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.

 

I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.   

 

 

 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

 

 

 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

 

 

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu

 

 

 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

 

 

 

Jak postupovat při vzniku škody

 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

 

 

Oblast prevence užívání návykových látek

 

 

 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

 

 

 

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

 

 

 

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

 

 

 

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

 

 

 

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evidence úrazů.

 

 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.

   

 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.

   

 3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem  rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo  zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

 

 

 

 1. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

 

 

 

 1. Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

 

 

 

 1. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

 

 

 

 1. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.

   

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

 

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

 

 

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

 

 

4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

 

 

5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

 

 

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků" (klasifikačním řádu).

 

 

 

VI. Školní stravování

 

 

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst.3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování tyto podmínky předává vedoucí školní jídelny začátkem školního roku rodičům žáků.

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec – třídní učitelka ZŠ.

 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.

 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice  ze dne 27.10.2003. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 8.1.2013

 5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.

 6. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 8.1.2013

 7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 14.1.2013 seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

 8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

   

   

   

  V Unkovicích dne 8.1.2013

   

  ……………………………………

 

Bc. Marie Kůgelová

 

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád (dodatek ke ŠŘ) - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků 

 

 

 

Pravidla  hodnocení  vycházejí  z vyhlášky  48/2005  Sb.  o  zákl.  vzdělávání  a  některých   náležitostech  plnění  povinné  školní  docházky  a  zákona  563/2004  Sb.  (školský  zákon)  a  jsou  součástí  školního  řádu.

 

 

 

 

 

Hodnocení  na  vysvědčení

 

 

 

*  klasifikace  v jednotlivých  předmětech  se  provádí  s použitím  číslic  1    5

 

*  chování  se  na  vysvědčení  hodnotí  známkou  1    3

 

*  celkové  hodnocení  žáka  se  na  vysvědčení  vyjadřuje  stupni

 

            -  prospěl(a)  s vyznamenáním  (v  žádném  z povinných  předmětů  není  hodnocen  stupněm  prospěchu  horším  než  2,  průměr  prospěchu  v povinných  předmětech  není  vyšší  než  1,5  a  chování  je hodnoceno  stupněm  1)

 

            -  prospěl(a)  (v  žádném  z povinných  předmětů  není  žák  na  vysvědčení  hodnocen  stupněm  prospěchu  5)

 

            -  neprospěl(a)  (v  některém  z povinných  předmětů  je  žák  hodnocen  na vysvědčení  stupněm  prospěchu  5)

 

*  hodnocení  žáka  v zájmových  útvarech:         

 

            -  pracoval(a)  úspěšně  (výsledky  jeho  práce  jsou  na  velmi  dobré  úrovni)

 

            -  pracoval(a)  (ve  výsledcích  jeho  práce  se  objevují  drobné  nedostatky)

 

 

 

Klasifikace  žáků

 

 

 

 • Klasifikační  stupeň  na  vysvědčení  určí  vyučující  daného  předmětu.  V předmětu,  kde  vyučuje  více  učitelů,  určí  výsledný  stupeň  tito  učitelé  po  vzájemné  dohodě.

 • Stupeň  prospěchu  se  neurčuje  na  základě  průměru  klasifikace  za  příslušné  období,  hodnotí  se  rovněž  přístup  žáka  k danému  předmětu,  jeho  snaha,  schopnosti  a  možnosti.

 • Učitel  hodnotí  činnosti  žáků  ústně  nebo  písemně,  a  to  zápisem  do  sešitů  nebo  žákovských  knížek  (u  žáků  1.  ročníku  do  deníčků).  V případě  procvičování  nového  učiva  rozhodne  učitel  o  použití  písemné  formy  hodnocení  individuálně.

 • Žáci  budou  hodnoceni  vždy  písemně  při  kontrolních  (pololetních,  popř.  čtvrtletních)  prověrkách.

   

  Klasifikace  ve  vyučovacích  předmětech  s převahou  teoretického  zaměření

   

  Stupeň  1 

 • žák  ovládá  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice  a  zákonitosti  uceleně  a  přesně,  chápe  vztahy  mezi  nimi.  Myslí  logicky  správně,  jeho  grafický  projev  je  přesný.  Je  schopen  samostatně  studovat  vhodné  texty.

 •  

   

  Stupeň  2

 • žák  ovládá  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy  a  zákonitosti  v podstatě  uceleně,  přesně  a  úplně.  Podle  menších  podnětů  učitele  uplatňuje  osvojené  poznatky  a  dovednosti  při  řešení  zadaných  úkolů.  Ústní  a  písemný  projev  mívá  menší  nedostatky.  Je  schopen  samostatně  studovat  podle  návodu  učitele.

   

  Stupeň  3

 • žák    ve  svých  vědomostech  částečné  mezery  a  podstatnější  nepřesnosti.  Při  uplatňování  osvojených  poznatků  se  dopouští  chyb,  které  dovede  za  pomoci  učitele  korigovat.

   

  Stupeň  4

 • žák    v ucelenosti,  přesnosti  a  úplnosti  osvojení  si  požadovaných  poznatků  závažné  mezery,  při  řešení  úkolů  se  vyskytují  časté  chyby,  jeho  ústní  i  písemný  projev    vážné  nedostatky.  Žák  je  dovede  s pomocí  učitele  alespoň  částečně  opravit.

   

  Stupeň  5

 • žák  si  požadované  poznatky  a  vědomosti  neosvojil.  Při  řešení  úkolů  se  dopouští  velmi  závažných  chyb.  Nedovede  samostatně  studovat  a  pracovat,  neužívá  správně  vědomosti  a  dovednosti  ani  za  pomoci  učitele.

   

   

  Klasifikace  ve  vyučovacích  předmětech  s převahou  praktického  zaměření

   

  Stupeň  1

 • žák  projevuje  kladný  vztah  k práci,  praktické  činnosti  vykonává  pohotově  a  samostatně.  Uvědoměle  dodržuje  zásady  bezpečnosti  práce.

   

  Stupeň  2

 • žák    v podstatě  kladný  vztah  k práci.  Získané  poznatky  využívá  s menší  jistotou.  Praktické  činnosti  vykonává  samostatně,  při  jeho  práci  se  nevyskytují  podstatné  chyby.

   

  Stupeň  3

 • žák  se  při  činnostech  dopouští  chyb  a  potřebuje  pomoc  učitele.  Výsledky  práce  mají  nedostatky.  Překážky  v práci  překonává  jen  s častou  pomocí.

   

  Stupeň  4

 • žák  projevuje  velmi  malý  zájem  o  práci,  v praktických  činnostech  se  dopouští  větších  chyb.  Potřebuje  soustavnou  pomoc  učitele.  Méně  dbá  o  dodržování  bezpečnostních  zásad.

   

   

  Stupeň  5

 • žák  neprojevuje  zájem  o  práci.  Nedokáže  ani  s pomocí  učitele  aplikovat  získané  teoretické  poznatky.  Výsledky  jeho  činnosti  jsou  nedokončené  a  neúplné.  Neovládá  nebo  úmyslně  porušuje  zásady  bezpečnosti  při  práci.

   

   

   

  Nelze-li  žáka  klasifikovat  pro  závažné  objektivní  příčiny  na  konci  I.  pololetí,  určí  ředitel  školy  pro  jeho  klasifikaci  náhradní  termín,  a  to  tak,  aby  klasifikace  mohla  být  provedena  nejpozději  do  dvou  měsíců  po  skončení  I.  pololetí.  Není-li  možné  klasifikovat  ani  v náhradním  termínu,  žák  se  za  I.  pololetí  neklasifikuje.  Nelze-li  klasifikovat  žáka  na  konci  II.  pololetí,  určí  ředitel  náhradní  termín,  a  to  nejpozději  do  15.  října.  Žák,  který  nemůže  být  klasifikován,  zejména  ze  zdravotních  důvodů,  ani  v náhradním  termínu,  opakuje  ročník.

   

  Hodnocení  chování

   

  Klasifikaci  chování  žáků  navrhuje  třídní  učitel  po  projednání  s učiteli,  kteří  ve  třídě  vyučují,  a  rozhodne  o    pedagogická  rada.  Kritériem  pro  hodnocení  chování  je  dodržování  pravidel  chování  (školní  řád).

   

  Stupeň  1

              -  žák  uvědoměle  dodržuje  pravidla  chování,  méně  závažných  přestupků  se                 dopouští  jen  ojediněle  a     snahu  je  napravit.

   

  Stupeň  2

 • chování  žáka  je  v podstatě  v souladu  s pravidly  chování  a  ustanoveními  vnitřního  řádu  školy.  Dopustí  se  závažnějšího  přestupku  nebo  se  opakovaně  dopustí  méně  závažných  přestupků. Tomuto  hodnocení  předchází  udělení  napomenutí  třídního  učitele,  popř.  důtky  třídního  učitele. 

   

  Stupeň  3

 • žák  se  dopustí  velmi  závažného  přestupku  proti  pravidlům  chování  nebo  školnímu  řádu.  Jeho  chování  se  nezlepšilo  ani  po  projednání  s rodiči  žáka  a  rovněž  ani  po  udělení  důtky  třídního  učitele,  popř.  ředitele.

   

  Výchovná  opatření

   

  1.  Ředitel  školy  může  po  projednání  v pedagogické  radě  udělit  žákovi  pochvalu  za  mimořádný  projev  lidskosti,  občanské  nebo  školní  iniciativy,  záslužný  nebo  statečný  čin  nebo  za  dlouhodobou  úspěšnou  práci.

   

  2.  Třídní  učitel  může  po  projednání  s ředitelem  školy  udělit  žákovi  pochvalu  za  výrazný  projev  školní  iniciativy  nebo  za  déletrvající  úspěšnou  práci.

   

  3.  Další  výchovná  opatření  -  při  porušení  povinností  stanovených  školním  řádem  lze  podle  závažnosti  tohoto  porušení  žákovi  uložit:

   

  a)  Napomenutí  třídního  učitele  -  opakované  drobnější  kázeňské  přestupky  nebo  časté  zapomínání  učebních  potřeb  a  pomůcek  do  vyučování.

   

  b)  Důtka  třídního  učitele  -  často  opakované  kázeňské  přestupky   nebo  velmi  časté  zapomínání  školních  pomůcek.

   

  c)  Důtka  ředitele  -  pokud  nedojde  ke  zlepšení  chování  po  udělení  napomenutí  nebo  důtky  třídního  učitele.

   

 

V Unkovicích  dne  8. 1. 2013                                    Bc. Marie Kůgelová

 

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude doplněno.