sheep
Charakteristika vzdělávacího programu

Motto:

  Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdce.heart

 

(John Winston Lennon).

 

Název našeho Školního vzdělávacího programu Žijeme na modré planetě  a filozofie motta, které jsme zvolili napovídá o náplni vzdělávacího obsahu, učiva. Vše co děti obklopuje, co vnímají, co je zajímá, tvoří přirozený celek.

Chceme do našeho vzdělávacího obsahu zařadit činnosti s  environmentálním zaměřením, vnímat krásu a bohatství přírody a velmi citlivě a vhodně předávat naše poznatky a pocity dětem.

 

Pro uskutečnění našich cílů máme vhodné podmínky. Chceme využít okolí mateřské školy a obce ke zkoumání zákonitostí přírodního prostředí, proniknout do ekosystémů v našem okolí a přiblížit je dětskému chápání světa.

Dalším naším cílem je naučit děti chápat, že na světě nejsem sám, že to co vykonám nemusí být vždy dobré pro ostatní a naopak. Chceme naučit děti nesobecky vnímat své okolí  – kamarády, dospělé, živou a neživou přírodu, odlišnosti mezi lidmi, pojmenovat to, co je správné a co ne. Naučit se pomáhat ostatním a vidět význam své pomoci a svého chování.

Jde nám o vytvoření základů kladných lidských vlastností jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skromnost, sebeúctu, sebedůvěru, lásku k druhému, …a chceme věřit, že výchovné působení,  v dalších letech, naváže na dobře položené základy z naší mateřské školy.

 

Věříme v motto spisovatele Roberta Fulghuma, který říká ,,.všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole". Nejde jen o poznatky a vědomosti, ale přístup k sobě samému, ke druhým, k životu. Neubližovat, neničit, nebrat co mi nepatří, omluvit se, hrát fér, radovat se, umět odpočívat, žít vyrovnaně a mít možnost se o někoho opřít. To jsou sice elementární dovednosti, ale provází nás celým životem.

 

Dalším cílem je rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování dětí s pomocí říkadel, hádanek, rytmizací písniček. Chápeme to jako velmi důležitou součást logopedické prevence a možnost včasné logopedické intervence.

Filozofie přístupu k osobnosti dítěte.heart

Základem naší práce je osobnostně orientovaný přístup k dítěti. Je charakterizován svobodou, neformálností a individualizovaným přístupem. Osobnostně orientovaný přístup představuje nový pohled na jedinečnost osobnosti dítěte. Je nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a prolíná do rámcových a dílčích cílů.

Náš přístup v duchu osobnostně orientované výchovy vymezujeme v sedmi oblastech, a to ve vztahu  :

Učitelky k dítěti upřednostňujeme trpělivý přístup a důvěru v rozvojové možnosti dítěte. Náš přístup k dítěti je partnerský, demokratický. Chceme naučit dítě diskutovat s dospělým, vyjádřit se, projevit. Nechceme vše nechat na přirozeném vývoji, ale snažíme se děti vést, klást na něj přiměřené požadavky. Zdůrazňujeme nutnost pravidel daných pro skupinu a jejich dodržování.

Učitelky k rodině – bereme rodinu jako dominantní ve vývoji dítěte. Usilujeme o partnerský vztah s rodiči. Diskutujeme s rodiči o prospívání jejich dětí, chápeme zaneprázdněnost současných rodičů, snažíme se doplňovat rodinnou výchovu. Vítáme zájem rodičů o dění v MŠ, o práci učitelek s dětmi.

Vztah ke hře a učení – snažíme se dětem poskytnout dostatek svobody a prostoru pro spontánní hru, a to alespoň 50% z denního programu. Do hry dětí zasahujeme částečně, pomůžeme, poradíme. I zde dodržujeme pravidla společného hraní, zvláště při vyšším počtu dětí ve třídě. Z pohledu na učení dítěte využíváme situační učení a nahodilých situací během dne. Při učení dítěte vždy zajišťujeme prožitek, vnímání všemi smysly.

Vztah k počátečnímu vzdělávání - chápeme v první řadě v rozvoji sebedůvěry a sebevědomí. Nejde nám o srovnávání výkonů dětí a dosahování stejné vývojové úrovně u všech dětí stejně. V našem přístupu převažuje snaha o rozvoj osobnosti dítěte, nezaměřená pouze na jeho výkon.

Vztah k individualizaci - ctíme osobnost dítěte a ke každému dítěti přistupujeme k jako jedinečné osobnosti. Volíme takové přístupy, které jsou jednotlivým dětem ,,ušité na míru“.

Přesto vysoký počet dětí je mnohdy překážkou individuálního přístupu. O každém dítěti vedeme záznamy a portfolia.

Vztah k tvořivosti a samostatnosti - vedeme děti k tvořivému přístupu při všech činnostech a dění během dne. Vymýšlíme nové způsoby řešení, východiska ze situací a sporů mezi dětmi. Snažíme se o tvořivou hru dětí poskytnutím ,,nehotových hraček“, různých technik a materiálů ve výtvarných činnostech, dokončování příběhů.

Alternativnosti – spatřujeme v možnosti pružně měnit činnost během dne, nesvazovat svoji práci plněním  přesně stanovených programů a  v možnosti přistupovat ke každému dítěti individuálně, dle jeho úrovně. Také v možnosti čerpat různých poznatků z alternativních škol.

Chceme, aby děti, které odchází z naší mateřské školy, byly optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální. Aby později, jako dospělí lidé, mohli prožít plnohodnotný život a chovat se podle správných zásad soužití ve společnosti. Seznamujeme rodiče s naší filozofií, ctíme rodinu jako základ ve výchově dítěte.

Popis forem a metod vzdělávání

Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Formy: spontánní a řízené činnosti budou vyvážené.

  • skupinová práce
  • individuální práce s  jednotlivými dětmi
  • frontální činnosti s celou skupinou dětí
  • důležitou formou předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost (učení za            aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém, prožitkovém a interaktivním učení.)

Metody:

  • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí založené na přímých zážitcích dítěte před předkládáním hotových poznatků dítěti.
  • situační učení založené na vytváření a využívání situací poskytující dětem ukázky z přímých situací kolem něj, aby pochopilo jejich smysl
  • spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby

 

Didaktický styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte – učitelka připravuje prostředí a vytváří nabídku činností, probouzí tím zájem dítěte, touhu objevovat. Do činností děti nenutíme.

 

 

 

.